Các sản phẩm được lập trình gia công bởi học viên của CAD/CAM Dương Minh.

  1. Thiết kế và lập trình Phay 2D các tấm khuôn bằng Mastercam 9.1, X
Nội dung       
Phần 1 Thiết kế 2D
1  Cài đặt Mastercam X
2  Các lệnh vẽ đối tượng 2D: Line Arc, Point,  Rectangular,Polygon,Elip…
3  Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng 2D : Trim, delete, Fillet, Chamfer
4  Các lệnh biến dạng đối tượng 2D : Translate,Dynamic Xform, Rotate, Mirror, Scale……
7  Thực hành vẽ
Phần 2. Phay 2D
8  Cài đặt gốc 0
9  Chọn máy, phôi
10  Phay phả mặt (Facing Milling)
 Thực hành phay phả mặt
11

Khoan Lỗ: Khoan tâm, Khoan sâu, Khoan mồi, taro ren

 Thực hành lập trình Bài tập gia công lỗ
12  Phay biên dạng – Contour

– Phay thô: chọn dao, chế độ cắt, cách thức vào, ra dao,…

– Phay tinh: chọn dao, chế độ cắt, cách thức vào, ra dao,…

– Xuất chương trình NC, chỉnh sửa chương trình

 Thực hành lập trình Phay thô, tinh Contour
13  Phay túi – pocket
 Thực hành phay túi
14  Phay lỗ tròn, phay ren – circle milling, thread milling
 Thực hành phay lỗ tròn, phay ren
18  Khắc chữ – Engraving
19  Gia công tốc độ cao – 2D High Speed machining
20  Bài tập tổng hợp.
21  Import mô hình 3D từ Solidworks, Creo, Inventor,… vào Mastercam và gia công
22  Thi kiểm tra cuối khóa

 

  1. Thiết kế và lập trình Phay 3D bằng Mastercam 9.1, X.
STT Bài học Nội dung
Phần 1  Thiết kế 3D
1  Các phương pháp thiết kế 3D :                                                                       Ruled/Loft,Extrude,Revolve,Sweep,Draft,Fillet,Offset Surface,Trim Surface,Extend Surface,Net
2  Các phương pháp thiết kế 3D: Surface,Fence,Surface From Solid,Flat Boundary,Fill Hole,Remove Boundary, Split Surface,2 Surface Blend,3 Surface Blend…
3  Thực hành vẽ mô hình mặt
4  Import mô hình 3D từ Solidworks, Creo, Inventor,.. vào Mastercam
 

Phần 2

 

Gia công 3D

Lập trình Phay Thô
4  Phay thô Rough Parallel
5  Phay thô Rough Radial
6  Phay thô Rough Flowline
7  Phay thô Rough Pocket
8  Phay thô Resmit
9  Phay thô Rough Contour
10  Phay thô Rough project
11  Thực hành phay các tấm khuôn
Lập trình Phay Tinh
12  Phay tinh Finish Parallel
13  Phay tinh Finish Radial
14  Phay tinh Finish Flowline
15  Phay tinh Finish Project
16  Phay tinh Finish Contour
17  Phay tinh Finish Shallow
18  Phay tinh Finish Pencil
19  Phay tinh Finish Left over
20  Phay tinh Finish Scallop
21  Phay tinh Finish Blend
22  Thực hành phay các tấm khuôn
 Import mô hình 3D từ Solidworks, Creo, Inventor,… vào Mastercam và gia công
23  Thi cuối khóa